ตราสัญลักษณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รูปแบบใหม่ 2564

วันที่เผยแพร่ : 22/03/2021 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

 

สัญลักษณ์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในปัจจุบัน สื่อถึงความเจริญก้าวหน้าอย้่างไม่หยุดยั้งของภาคอุตสาหกรรมไทย ภายใต้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งจะส่งผลไปถึงความสำเร็จโดยส่วนรวมของประเทศ โดยสัญลักษณ์ดังกล่าวประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

 

 

พระนารายณ์ เป็นสัญลักษณ์ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความเคารพนับถือเพราะเป็นองค์เทพที่ช่วยเหลือมนุษย์เมื่อถึงคราวยุคเข็ญ พระนารายณ์ประทับอยู่ที่จุดศูนย์กลางของสัญลักษณ์ เพื่อสื่อความหมายว่าพระนารายณ์คือจุดกำเนิดของการก่อตั้งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

 

 

ฟันเฟือง หรือเฟืองจักรอุตสาหกรรมแทนความหมายที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

 

 

 

ลูกศรสีธงชาติ พุ่งจากจุดที่กำเนิดแล้วกระจายออกแทนความหมายว่าการให้บริการและความช่วยเหลือต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมุ่งกระจายไปสู่ประชาชนในชาติ ส่วนหัวลูกศรชี้ขึ้นแทนความหมายว่าความช่วยเหลือต่าง ๆ ขององค์กร มีเป้าหมายทะยานพุ่งขึ้นสู่ความสำเร็จของคนในชาติโดยส่วนรวม

 

 คู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 ระเบียบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมว่าด้วยการใช้ตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 โลโก้พัฒนาผลิตภัณฑ์

 โลโก้บรรจุภัณฑ์

 โลโก้วิชาการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ