ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ด้านขับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 ราย วงเงินงบประมาณ 33,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ด้านขับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564

ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ นายศุภชัย  สืบวงษ์

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ลงเมื่อวันที่ 30/12/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7