ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สบย.13-002-0024/60 จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 4,690.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สบย.13-002-0024/60 จำนวน 1 รายการ 

ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 4,690 บาท (สี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564

ลงเมื่อวันที่ 04/01/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7