ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการให้คำแนะนำด้านการเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ/มาตรฐานกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 477,200.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการให้คำแนะนำด้านการเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ/มาตรฐานกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่มาตรฐาน (Standard Plus : SP) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร (Agro-Processing Industry Esan Lower 2) จำนวน 1 โครงการ

ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ยูไนเต็ด โนวเล็ด คอนซัลแตนท์ จำกัด

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 477,200 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ลงเมื่อวันที่ 12/05/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7