ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่นที่ 387 จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 3,625.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่นที่ 387 DIPROM for New Normal 2022 Ubon Ratchathani ภายใต้โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ความเป็นอัจฉริยะ ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2565 จำนวน 1 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน ส.ก๊อปปี้

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,625 บาท (สามพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 22/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7