ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ วงเงินงบประมาณ 4,016.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้ำฟ้า โอเอแอนด์ สเตชั่นเนอรี่

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 4,016 บาท (สี่พันสิบหกบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 25/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7