ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมผลไม้และผักแปรรูป จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่2 (ระยะที่ 2) จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 63,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมผลไม้และผักแปรรูป จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่2 (ระยะที่ 2) ภายใต้โครงการ การยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ

ราคากลาง 63,000 บาท  (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 28/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7