ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในอาคารและบริเวณ ศภ.7 กสอ. เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 จำนวน 2 เดือน วงเงินงบประมาณ 75,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในอาคารและบริเวณ ศภ.7 กสอ. เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 จำนวน 2 เดือน

ราคากลาง 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 29/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7