ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการและหอพัก ศภ.7 กสอ. เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 จำนวน 2 เดือน วงเงินงบประมาณ 73,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการและหอพัก ศภ.7 กสอ. เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 จำนวน 2 เดือน

ราคากลาง  73,000 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 29/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7