ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในอาคารและบริเวณ ศภ.7 กสอ. จำนวน 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน 2565) วงเงินงบประมาณ 75,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในอาคารและบริเวณ ศภ.7 กสอ. จำนวน 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน 2565)

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัทรักษาความปลอดภัยแอสเซทลอว์

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 29/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7