ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการทำแผ่นประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ และกิจกรรม 5 ส. จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 240.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำแผ่นประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ และกิจกรรม 5 ส. จำนวน 1 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  ร้าน เอ็น.จี.ดีไซนด์

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 240 บาท (สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 06/05/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7