ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์ วงเงินราคากลาง บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมฝึกอบรมการเขียนโมเดลธุรกิจและเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการใหม่ สาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยโสธร  จำนวน 1  โครงการ 

ประกาศเมื่อ  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

จำนวนเงิน 425,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 10/11/2017

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7