ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทั่วไปกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) คลัสเตอร์สมุนไพรและสปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63,000.00 63,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กฤษดิ์บดิณทร์ จินตนาวรารักษ์ 63,000.- บาท กฤษดิ์บดิณทร์ จินตนาวรารักษ์ 63,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทั่วไปให้คำแนะนำเชิงลึก (Coaching) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108,000.00 108,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ไวพจน์ ดวงจันทร์ 108,000.- บาท ไวพจน์ ดวงจันทร์ 108,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,600.00 171,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น เค ที จำกัด 171,600.- บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น เค ที จำกัด 171,600.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 204,000.00 204,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น เค ที จำกัด 204,000.- บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น เค ที จำกัด 204,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 132,000.00 132,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น เค ที จำกัด 132,000.- บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น เค ที จำกัด 132,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,000.00 21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด 21,000.- บาท บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั่น จำกัด 21,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและแมลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ฮันตอร์ เพสท์ เซอร์วิส โซลูชั่น 15,000.- บาท ฮันตอร์ เพสท์ เซอร์วิส โซลูชั่น 15,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,478,000.00 1,478,000.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท พระนคร มอเตอร์ จำกัด 1,478,000.- บาท บริษัท พระนคร มอเตอร์ จำกัด 1,478,000.00 มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ - -
99 ซื้อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) 17,985.00 17,985.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จำนวนเงิน 17,985 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 17,985.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด -
100 ซื้อสีทาถนน น้ำมันสน และแปรงทาสีเพื่อใช้ในการทาสีเครื่องหมายจราจร ภายในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 8,465.00 8,465.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยอดคม 2012 จำกัด ราคาที่เสนอ 8,465 บาท บริษัท ยอดคม 2012 จำกัด 8,465.00 ไม่เกินวงเงินที่กำหนด บส.42/2565 ลว.42/2565
101 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Hyperlocal Food) ภายใต้โครงการปั้นอัตลักษณ์ ปรุงเรื่องราว เปลี่ยนโฉมของฝากของที่ระลึกภาคเหนือ 800,000.00 800,000.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท อิมม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 795,000 บาท  (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) บริษัท อิมม์ คอนซัลติ้ง จำกัด 795,000.00 ชนะข้อเสนอเทคนิค -
102 จ้างซ่อมเครื่องทอดสุญญากาศ 52,430.00 52,430.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิเนติค เอ็มจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 52,430.00 บาท บริษัท คิเนติค เอ็มจิเนียริ่ง จำกัด 52,430.00 คุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
103 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็งด้วยวิธีระเหิดภายใต้สุญญากาศ (Vacuum Freeze Dry) และเครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum Fryer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69,871.00 69,871.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิเนติค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 69,871 บาท บริษัท คิเนติค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 69,871.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดจ้างในครั้งนี้ บส.41/2565 ลว.9 มิ.ย.2565
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,270.00 6,270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 6,270 บาท บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด 6,270.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ -
105 จัดทำตรายาง จำนวน 4 อัน ใช้ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป กม.กสอ. 791.80 791.80 วิธีเฉพาะเจาะจง ศิริสวัสดิ์ ราคาที่เสนอ 791.80 บาท ศิริสวัสดิ์ 791.80 เกณฑ์ราคา รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง อก 0409/1018 ลว. 10 มิ.ย. 2565

Total : 12408