ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ไฟล์แนบ เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง
106 จ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำการเพิ่มผลิตภาพและพัฒนากระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดในยุค Next Normal 280,000.00 280,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ริษัท ทาโระ โซลูชั่น จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 280,000.00 บาท ริษัท ทาโระ โซลูชั่น จำกัด 280,000.00 คุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ -
107 ซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kits) 5,885.00 5,885.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศิริสวัสดิ์ ราคาที่เสนอ 5,885 บาท ศิริสวัสดิ์ 5,885.00 เกณฑ์ราคา
108 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 3,150.29 3,150.29 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เนปจูน อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,150.29 บริษัท เนปจูน อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด 3,150.29 เกณฑ์ราคา รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ อก 0409/928 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
109 จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ (หจก. เอส.อาร์.พี.การช่าง) 18,725.00 18,725.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส.อาร์.พี.การช่าง (สำนักงานใหญ่)18725 บจก.ทิชา อินทีเรียดรไซน์ แอนด์ เทิร์นคีย์ 22095.50 หจก.เอส.อาร์.พี.การช่าง (สำนักงานใหญ่) 18,725.00 เสนอราคาต่ำที่สุด เลขที่ 100/65 ลว 14 มิย 65
110 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพโมเดลธุรกิจพิชิตแหล่งทุนแบบดีพร้อม ภายใต้กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) 700,000.00 700,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท อินไซท์ คอนซัลติ้ง รีเสิร์ช จำกัด 700,000.00 บริษัท อินไซท์ คอนซัลติ้ง รีเสิร์ช จำกัด 700,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด กม.17/2565 ลงวันที่ 15 มิ.ย.2565
111 กิจกรรมต่อยอดความคิด เปิดโอกาสธุรกิจแบบดีพร้อม ภายใต้กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ (E-Learning) 710,000.00 710,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 710,000.00 บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 710,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด กม.16/2565 ลงวันที่ 14 มิ.ย.2565
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 16,692.00 16,692.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จำกัด บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จำกัด 16,692.00 คุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ 59/2565 ลว. 8 มิ.ย.2565
113 กิจกรรม DIPROM นำร่องการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (อาหาร และสมุนไพร) นำสู่การยกระดับรายได้ชุมชน จากโครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไทยคอม ราคาที่เสนอ 500,000 บาท โรงเรียนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไทยคอม 500,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด -
114 กิจกรรมต่อยอดธุรกิจ Future Food ให้ดีพร้อม ภายใต้กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและขยายธุรกิจ สาขาอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต 700,000.00 700,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ฮาบิ32 จำกัด 700,000.00 บริษัท ฮาบิ32 จำกัด 700,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด กม.15/2565 ลว.13 มิถุนายน 2565
115 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ให้คำปรึกษาแนะนำและเชื่อมโยงธุรกิจ 225,000.00 225,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรพรรณ คงธนะ 225,000.00 นายจักรพรรณ คงธนะ 225,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด กม.14/2565 ลว.8 มิ.ย.2565
116 จ้าง โครงการ 6.2-1 การยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล (Agro Genius Standardization) - 450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็น โพรไวเดอร์ เสนอราคา 450,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็น โพรไวเดอร์ 450,000.00 - -
117 จ้างเหมา กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการ 13.1-1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม - 325,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ ราคาที่เสนอ 325,000 นางสาวปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ 321,000.00 - -
118 เช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์โสตฯ โปรจคเตอร์ ระบบไฟ และป้ายข้อความ 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอเลี่ยงเฮงการโรงแรม จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000.00 บาท บริษัท กอเลี่ยงเฮงการโรงแรม จำกัด 15,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานโครงการ ๕.๒-๑ การยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,000.00 18,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจมาศ พรหมมีเนตร เสนอราคาเป็นเงิน 18,000 บาท นางสาวเบญจมาศ พรหมมีเนตร 18,000.00 อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง -
120 จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมโซนเอ บี ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,266,500.00 3,266,500.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท กิจการร่วมค้า บีบี แอนด์ วาย จำกัด และราคาที่เสนอ 2,834,100.00 บาท บริษัท กิจการร่วมค้า บีบี แอนด์ วาย จำกัด 2,834,100.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สัญญาเลขที่ ลงวันที่

Total : 12408