เกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

วันที่เผยแพร่ : 19/09/2017 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

ประวัติศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


ประวัติศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เดิมชื่อ “ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์” ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อการส่งเสริมการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2537 มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์และมีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2539 ตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7” โดยยังมีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัดเช่นเดิม

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2548 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานศูนย์ฯ จากจังหวัดบุรีรัมย์ มาตั้งที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้เพื่อการสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 เรื่อง การจำแนกกลุ่มเพื่อการพัฒนาเป็น 19 กลุ่มจังหวัด

โดยในช่วงแรกศูนย์ฯ ได้ขอใช้อาคารเก่าของสำนักงานที่ดินอำเภอเมือง ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เป็นอาคารสำนักงานชั่วคราว

ปัจจุบัน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

counter

ดาวน์โหลด

ประวัติและการบริหารงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ