ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ถ่ายทอดวิสาหกิจชุมชน สร้างทักษะที่จำเป็นในการทำงาน เชื่อมโยง ITC รองรับการเติบโต ยุค New Normal

วันที่เผยแพร่ : 10/04/2021 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c
  • c
  • c
  • c

อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน พ.ศ.2564 ศูนย์ส่งสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเพิ่มทักษะบุคลากรผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Reskill)" ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมพบปะพูดคุย ให้กำลังใจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม
.
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมเป้าหมาย กิจกรรมจำลอง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมาย ระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป้าหมาย การเตรียมเอกสารเพิ่มเข้าสู่ระบบมาตรฐานต่างๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านกลไกของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม และการบูรณาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ซึ่งท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและโควิด-19 การ ReSkill หรือ UpSkill เป็นการเพิ่มทักษะของบุคลากรและการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้ามารับบริการหรือขอคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ