ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จัดชี้แจงโครงการ คพอ.รุ่นที่ 374 จังหวัดยโสธร เสริมแกร่งทายาท สร้างธุรกิจโต ด้วยพลัง คพอ.

วันที่เผยแพร่ : 02/04/2021 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c

ยโสธร 2 เมษายน 2564 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมหรือเรียกสั้นๆ ว่า คพอ. จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นรุ่นที่ 374 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ได้มีการดำเนินกิจกรรมตลอดมา โดยมี คุณธนมน วัฒนเรืองโกวิท ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
.
นายสุริยา โพธิยา ผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยว่า การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME และโกลบอล SME (คพอ.) เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ที่ต้องการขยายกิจการหรือปรับปรุงกิจการเดิม หรือผู้ที่กำลังก้าวเข้ามาลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เรียกทั่วไปว่า SMEs การฝึกอบรม คพอ. จะทำให้ท่านได้พัฒนาความรู้ความสามารถในเชิงธุรกิจด้านต่างๆ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชน จะมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งวิธีการคิดการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่แตกต่างจากในอดีต เพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ยุคใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงนำหลักสูตรฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่การเป็นสมาร์ท SME และ โกลบอล SME หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ คพอ. นี้ มาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย และได้ดำเนินการติดต่อกันมาแล้วถึงรุ่นปัจจุบันจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย และจังหวัดยโสธรในครั้งนี้ถือเป็น รุ่นที่ 374 สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร รวมทั้งรุ่นพี่ คพอ. ร่วมเล่าประสบการณ์และให้กำลังใจผู้ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาธุรกิจของตัวเอง สร้างเครือข่าย เสริมแกร่งเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
.
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ร่วมจัดฯ อาทิ นางสาวปริทัศน์ เชื้อประทุม, นายสมเกียรติ จันทร์เพ็ญมงคล, สิบเอกกรุงรัตน์ อยู่คล้ำ, นายศุภชัย สืบวงศ์
.
#DIPROM #ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ