ผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 14 ขับเคลื่อนโยบายสำคัญของกระทรวง

วันที่เผยแพร่ : 07/04/2021 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c
  • c

อุบลราชธานี 7 เมษายน 2564 ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี, อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ, อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ, อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมต้อนรับ นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสลงพื้นที่ กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการและมอบนโนบายการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 2/2564 โดยเยี่ยมชมโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทุ่นลอยน้ำ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้ง ประชุมติดตามการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค แลกเปลี่ยน มอบนโยบายการดำเนินงาน/โครงการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งโครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village : CIV) ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมทั้งทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการเชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กระจายรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ