อุบลราชธานี ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ

วันที่เผยแพร่ : 19/10/2021 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c
  • c

อุบลราชธานี 19 ตุลาคม 2564 ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบหมายให้ นายฉาย ทองละมุล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ร่วมงาน Smart Economy Showcase จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Economy Showcase) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneurs) ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ ให้สามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนการเตรียมพร้อมการฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลง โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ภายในงานยังมีกิจกรรม Workshop วิธีการเข้าใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใน 5 ประเภท พร้อมทั้งผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ แชร์ประสบการณ์
.
เจ้าหน้าที่ร่วม
นายตระกูล อ่อนรัตน์, นายมิตร แสงกล้า

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ