โอกาสดี โอกาสเดียว ที่คุณจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ

วันที่เผยแพร่ : 01/03/2021 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c

โอกาสดี โอกาสเดียว ที่คุณจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ

 

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

 

(Agro-Processing Product 4.0 : APP)

 

ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร (Agro-Processing Industry Esan Lower 2) ปีงบประมาณ 2564

 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปหรืออุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ) จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ราย ????????????????

 

ผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการ

 

การดำเนินงาน :

  1. ได้รับการประเมินศักยภาพสถานประกอบการ จำนวน 50 ราย
  2. ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 30 ราย/ 30 ผลิตภัณฑ์ .

ระยะเวลา : จำนวน 8 เดือน ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2564 ถึง เดือนกรกฎาคม 2564

จัดโดย : กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เลขที่ 222 หมู่ที่ 24 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ : 08 9190 5725 (รัฐนนท์) 06 2889 4156 (เกษรินทร์) รับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

 

สมัครเลย

 

หมายเหตุ : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1. ลำดับในการสมัครเข้ากิจกรรมใน กูเกิ้ลฟอร์ม 2. ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2564 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกสถานประกอบการ โดยใช้เกณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 4. ปิดรับสมัครวันที่ 8 มีนาคม 2564

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ