เกี่ยวกับหน่วยงาน

 • 03
  ธ.ค. 2562
  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

      กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7   จัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ SMEs และอุตสาหกรรมชุมชนในระดับกลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม สภาวะอุตสาหกรรม นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง กรม กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประสานและร่วมจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ SMEs และอุตสาหกรรมชุมชนในระดับจังหวัดที่รับผิดชอบ ประสาน เร่งรัดและติดตามประเมินผล พร้อมจัดทำรายงานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมชุมชน พร้อมนำมาถ่ายทอดเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย กำกับ รวบรวม ควบคุมดูแลด้านอำนวยการจัดการงานต่างๆ

 • 03
  ธ.ค. 2562
  กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

      กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7   ศึกษา วิเคราะห์ และวางกรอบแนวทางการพัฒนา เพื่อสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมชุมชน พร้อมจัดทำเป็นต้นแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมชุมชนที่ได้จัดทำต้นแบบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้บริการสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชนและหัตถกรรมในภูมิภาค รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชนในการขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการข้อมูลผ่านกระบวนการหรือเครื่องมือต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับกลุ่มจังหวัด