ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานกิจกรรมให้คำแนะนำเชิงลึกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรม ฯ จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 216,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานกิจกรรมให้คำแนะนำเชิงลึกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่สากล ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ จังหวัดอุบลราชะานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ จำนวน 1 โครงการ

ราคากลาง 216,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ลงเมื่อวันที่ 30/12/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7