ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงาน ให้คำแนะนำเชิงลึกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่สากล วงเงินงบประมาณ 216,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงาน ให้คำแนะนำเชิงลึกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่สากล จำนวน 1 โครงการ

ราคากลาง 216,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564

ลงเมื่อวันที่ 12/01/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7