ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการให้คำแนะนำด้านการเตรียมความพร้อมในการขอรับเลขสารบบอาหาร(เลข อย.) จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 206,160.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการให้คำแนะนำด้านการเตรียมความพร้อมในการขอรับเลขสารบบอาหาร(เลข อย.) กิจกรรมยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่มาตรฐาน (Standard Plus : SP) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร (Agro-Processing Esan Lower 2)  จำนวน 1 โครงการ

ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ทรู เฟรนส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 206,160 บาท (สองแสนหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ลงเมื่อวันที่ 12/05/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7