ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ วงเงินงบประมาณ 5,852.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 

ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้ำฟ้า โอเอแอนด์ สเตชั่นเนอรี่

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 5,852 บาท (ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ลงเมื่อวันที่ 13/05/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7