ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์ และเชื่อมโยงการตลาด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความสำเร็จ 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 466,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลาก บรรจุภัณฑ์ และเชื่อมโยงการตลาด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความสำเร็จ ภายในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร (Agro-Processing Industry Esan Lower 2) จำนวน 1 โครงการ

ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 466,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ลงเมื่อวันที่ 13/05/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7