ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ด้านเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ราย วงเงินงบประมาณ 180,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ด้านเทคโนโลยีอาหาร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวน 1 ราย

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาวเกษรินทร์  ศรีคำ

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

ลงเมื่อวันที่ 30/09/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7