ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ซื้อค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือนสำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ศภ.7 กสอ. จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 11,988.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศผู้ชนะากรเสนอราคา  ซื้อค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือนสำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ศภ.7 กสอ. จำนวน 1 งาน (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 12 เดือน

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 11,988 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

ประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

ลงเมื่อวันที่ 01/10/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7