ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงินงบประมาณ 886,400.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ

งบประมาณ 886,400 บาท  (แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ลงเมื่อวันที่ 14/10/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7