ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการทำแผ่นประชาสัมพันะ์การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบส่งเสริม SME จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 1,728.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำแผ่นประชาสัมพันะ์การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบส่งเสริม SME จำนวน 1 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน เอ็น.จี.ดีไซน์

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,728 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

ประกาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565

ลงเมื่อวันที่ 13/01/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7