ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการทำแผ่นประชาสัมพันะ์ การให้บริการเงินทุนหมุนเวียนฯ จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 480.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำแผ่นประชาสัมพันะ์ การให้บริการเงินทุนหมุนเวียนฯ จำนวน 1 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  ร้าน เอ็น.จี.ดีไซน์

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 480 บาท (สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ประกาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565

ลงเมื่อวันที่ 13/01/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7