ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 1,980.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลอินเตอร์ ไอเทค 

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,980 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565

ลงเมื่อวันที่ 17/01/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7