ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 25 รายการ วงเงินงบประมาณ 14,449.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 25 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้ำฟ้า โอเอแอนด์ สเตชั่เนอรี่

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 14,449 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)

ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565

ลงเมื่อวันที่ 17/01/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7