ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมเพื่ิมความสามารถสร้างกำไรด้วย ERP ภายใต้โครงการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 175,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมเพื่ิมความสามารถสร้างกำไรด้วย ERP ภายใต้โครงการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล จำนวน 1 โครงการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  บริษัท เอ็กซ์พี แอคชีพ โกล จำกัด 

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 21/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7