ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมลดต้นทุนการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 105,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมลดต้นทุนการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ภายใต้โครงการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  บริษัท ทาโระ โซลูชั่น จำกัด

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 21/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7