ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการให้คำแนะนำเชิงลึกพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจรและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่เขมราษฎร์ธานีโมเดล จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 300,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการให้คำแนะนำเชิงลึกพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจรและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่เขมราษฎร์ธานีโมเดล (ระยะที่2)  จำนวน 1 โครงการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ธาดา ดีไซน์ 101

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 22/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7