ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุจัดฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการสู่การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ (คพอ.) รุ่นที่ 387 จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 2,670.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการสู่การบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ (คพอ.) รุ่นที่ 387 DIPROM for New Normal 2022 Ubon Ratchathani  วันที่  25-30 เมษายน  2565  จำนวน 1 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลอินเตอร์ ไฮเทค

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,670 บาท (สองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 22/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7