ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานกิจกรรมการวินิจฉัย/ให้คำแนะนำเบื้องต้น ภายใต้โครงการการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 60,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานกิจกรรมการวินิจฉัย/ให้คำแนะนำเบื้องต้น ภายใต้โครงการการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ จำนวน 1 โครงการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 25/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7