ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการทำแผ่นประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ศภ.7 กสอ. จำนวน 3 รายการ วงเงินงบประมาณ 756.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำแผ่นประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ศภ.7 กสอ. จำนวน 3 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้าน เอ็น.จี.ดีไซน์

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 756 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 25/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7