ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ OKI TONER LASERJET B512D สีดำ จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 7,500.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ OKI TONER  LASERJET B512D สีดำ จำนวน 1 รายการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 25/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7