ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2 จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 63,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2 จำนวน 1 โครงการ

ราคากลาง 63,000 บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 25/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7