ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย (เกษตรอินทรีย์) จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 90,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย (เกษตรอินทรีย์) ภายใต้ดครงการ การยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พงศ.2565  จำนวน 1 โครงการ

ราคากลาง 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 25/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7