ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืน ผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 182,800.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืน ผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ การยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 182,800 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 28/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7