ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศภ.7 กสอ. เดือยพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 จำนวน 2 เดือน วงเงินงบประมาณ 7,800.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศภ.7 กสอ. เดือยพฤษภาคม - มิถุนายน  2565  จำนวน 2 เดือน

ราคากลาง 7,800 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 29/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7