ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและถนน ศภ.7 กสอ. เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 จำนวน 2 เดือน วงเงินงบประมาณ 44,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและถนน  ศภ.7 กสอ.  เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 จำนวน 2 เดือน

ราคากลาง 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 

ลงเมื่อวันที่ 29/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7