ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานกิจกรรมการให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 118,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานกิจกรรมการให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง ภายใต้โครงการ การปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2565  จำนวน 1 โครงการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 118,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 29/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7