ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย (เกษตรอินทรีย์) จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 90,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย (เกษตรอินทรีย์)  จำนวน 1 โครงการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ยูไนเต็ด โนวเลดจ์ จำกัด

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 

ลงเมื่อวันที่ 29/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7