ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการและหอพัก ศภ.7 กสอ. จำนวน 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน 2565) วงเงินงบประมาณ 73,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการและหอพัก ศภ.7 กสอ. จำนวน 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน 2565)

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคลีนนิ่งเฮ้าส์ จำกัด

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 73,000 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 29/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7