ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 วงเงินงบประมาณ 7,800.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศภ.7 กสอ.  จำนวน 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน 2565

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีดดีพริ้นติ้ง โอเอเซลแอนด์เซอร์วิส

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 7,800 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 29/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7