ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และถนน ศภ.7 กสอ. จำนวน 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน 2565) วงเงินงบประมาณ 44,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และถนน ศภ.7 กสอ. จำนวน 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน 2565)

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  นายรัตนะ  ลาดหนองขุ่น

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 29/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7